Sirkulære Rjukan

Headerfoto: Stock Adobe, Kongsberg Innovasjon

Sirkulære Rjukan er et bedriftsnettverk som er basert på sirkulærøkonomisk samarbeid mellom bedrifter på tvers av bransjer.  

Formålet er å øke innovasjonsevne, verdiskaping og lønnsomhet hos medlemmene gjennom felles utviklingsprosjekter, økt samhandling og bedre nettverksrelasjoner. Aktivitetene skal bidra til å øke medlemmenes bevissthet og kompetanse om bærekraft og til vesentlig økt utnyttelse og utveksling av ressursene i nettverket. Ressurser som er overskudd i en bedrift, kan være viktig innsatsfaktor i en annen. 

Sirkulære Rjukan

Få andre steder i verden har en så lang, troverdig og grønn industrihistorie som Rjukan. Nettverket skal bidra til å videreutvikle denne i en moderne tid og markedsføre Rjukans unike, grønne vertskapsattraktivitet. 

Selv om nettverket foreløpig er i en forprosjektfase som startet i 3. kvartal 2022, er vi stolte av å ha med over 20 bedrifter i en god miks av store og små, og fra ulike bransjer. Nettverket har allerede igangsatt en rekke delprosjekter med sirkularitet i fokus, og i samarbeid med bedriftene.  

Ambisjonene er å videreføre aktivitetene i et mangeårig hovedprosjekt og etablere varige samarbeidsrelasjoner og funksjoner som fremmer en sirkulærøkonomisk industriutvikling basert på de unike fordelene Rjukan og industrien her har. Sirkulære Rjukan er sirkulærøkonomisk innovasjon i praksis.

Aker Horizons

Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringspark har siden februar 2021 vært i tett dialog med Aker Horizons om deres eventuelle bygging av en hydrogenfabrikk i den gamle Hydroparken.

Anlegget skal bygges på historisk grunn og tar oss tilbake 100 år til hydrogenets fødested, men med nåtidens mest avansert teknologi i forhold til produksjon og distribusjon, hvor bærekraft i hele verdikjeden står sentralt.

En investeringsbeslutning om bygging av anlegget er forventet i løpet av 2024.

Vi i Rjukan Næringsutvikling er eier og koordinator av bedriftsnettverket Sirkulære Rjukan, hvor Aker Horizons er en av hovedaktørene, for mer informasjon se prosjektbeskrivelse.

HIMA Seafood – byggingen er godt i gang!

Byggingen av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret er godt i gang på Svadde. – Nå har vi lyktes fullt ut med å finansiere prosjektet, sier en lettet Sten Falkum, daglig leder i Hima Seafood.

Før grabben tok tak i løsmassene på Svadde, satte ordfører og oppdrettssjefen kakespaden i en stor marsipankake for å feire at det nå er klart for et av de største industriprosjektet på Rjukan i moderne tid. I snart 10 år har det vært jobbet med å bygge oppdrettsanlegget som skal produsere 150 tonn ørret i uka, rundt 8000 tonn fisk i året. Utbyggerne har jobbet motstrøms, men nå har tålmodigheten ført til resultater. Både norske og internasjonale investorer har tro på prosjektet.

– Den best mulige modellen

– Dagen i dag er en usedvanlig stor dag. Nå har vi lyktes fullt ut med å finansiere prosjektet. Det har tatt lang tid, men først nå var tida moden. Jeg er spesielt stolt av at vi har lykkes med å utvikle en modell – som ikke er den billigste – men den best mulige, sa en smilende Sten Falkum, daglig leder i Hima Seafood.

To internasjonale bærekraftfond, et svenskt og et britiskbasert, har gått inn med store summer i prosjektet.

Biproduktet er gjødsel

Et biprodukt av produksjonen er store mengder gjødsel – over 30 år etter at den siste sekken med kunstgjødsel ble produsert på Rjukan. Nå kan tørket fiskegjødsel bli et salgsprodukt. Her er det ikke saltstoffer som fra et havanlegg.

– Grunnen til at Rjukan er stedet er at vi her har tilgang på friskt vann av høy kvalitet. Det er viktig for smaken. Dessuten nærhet til markedet, tilgang på prosesskompetanse og grønn, rimelig kraft, påpeker Falkum.

Oppstart i begynnelsen av 2024

Tinns ordfører Steinar Bergsland var også glad for at byggingen av det som ligger an til å bli verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Han mente selve byggingen og deretter driftfasen ville få store positive konsekvenser for Tinn-samfunnet med opptil 40 ansatte når oppdrettsanlegget er i drift i 2024, og ikke minst som et kvalitetsstempel for Tinn som et sted for nye næringsetableringer.

Olav Ulleren, styreleder i Hima Seafood, opplyste at anlegget med sine mange pumper vil kreve 66 Gwh med kraft og at selskapet har inngått en avtale med kommunen om kjøp av konsesjonskraft. Et mengde som tilsvarer årsforbruket til cirka 250 eneboliger.

Rogn fra Osland

Når anlegget står klart, skal samarbeidspartneren Osland Havbruk sørge for rognleveransene. Rogn fra den såkalte Oslandsstammen, som familiebedriften har utviklet siden 1963. Selskapet har også etablert et partnerskap med mørebaserte Villa Seafood, som vil ha ansvaret for distribusjon og prosesseringsstrategi av det ferdige ørretproduktet. Et pakkeri er i ferd med å planlegges i Oslo-området. Oppdretter Erik Jarle Osland fra Osland Havbruk i Høyanger hadde tatt turen til Rjukan denne dagen.

– Rekruttering av folk er et viktig stikkord her og at en bygger opp den rette kompetansen i bedriften, sier Osland, som viste til samarbeidet med videregående skoler på Vestlandet og lærlingeordninger for å utdanne folk til havbruk.